Pravidla pro odečítání bodů zaznamenávaných v registru řidičů

Sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla, ale také toho, že se řidič porušování těchto povinností nedopouští, se zajišťuje bodovým hodnocením řidičů podle zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), které se zaznamenává v registru řidičů.

Přehled jednání spočívajícího v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání je stanoven v příloze citovaného zákona.

Záznamy v registru řidičů provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení, rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, nebo rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin. To vše činí zpětně ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný čin.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů. Při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu (nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení). Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

Možnost odečítání zaznamenaných bodů upravuje § 123e zákona O silničním provozu.

1. Dle citovaného ustanovení má nárok na odečtení 4 bodů Z celkového počtu dosažených bodů ten řidič, kterému nebyla po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení. Tato lhůta se počítá ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě byl řidiči v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů.

Za předpokladu opětovného splnění výše uvedené podmínky i po dobu dalších 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců se řidiči odečtou další 4 body. Splní-li řidič tyto podmínky po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, odečtou se všechny Zbývající body.

Do uvedených lhůt se nezapočítává doba výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího V zákazu řízení motorových vozidel.

Záznam o odečtení bodů provede v registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to nejpozději do 3 pracovního dnů ode dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů.

2. Dále se řidiči odečtou body, které mu byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí.

3. Od 1. 9. 2008 má řidič nárok na odečtení 3 bodů z celkového dosaženého počtu také tehdy, pokud podá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost o odečtení bodů a doloží potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které není starší než 1 měsíc od podání žádosti.

Podmínkou však je, aby řidič, který takovou žádost podává, neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů Zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.

Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede Záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti.

Tímto způsobem však lze odečíst body pouze jednou za kalendářní rok.

Problém tkví v tom, že obecní úřad nemá povinnost informovat řidiče o provedení bodového záznamu a jeho výši (kromě okamžiku dosažení 12 bodů), a také tak nečiní. Ani policie nemá tuto povinnost. O připsaných bodech se jinak klient dozví pouze v případě, že podá žádost. Existuje-li tedy oprávněná domněnka, že vám byly připsány nějaké body, doporučujeme stav bodového konta sledovat a budete-li se blížit 12 bodové hranici případně využít možnosti odečtení 3 bodů absolvováním školení bezpečné jízdy.

 

zdroj: DAS 2/2009