Velká novela zákona o silničním provozu od 1.8.2011

Zněním zákona č. 133/2011 Sb. s účinností dnem 1. srpna 2011 se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Jaké jsou hlavní změny?

(zdroj: Ministerstvo dopravy ČR, Autoklub České republiky)

ZMĚNY V BODOVÉM SYSTÉMU

Přehled porušení předpisů o provozu na pozemích komunikacích a stanovený počet bodů za toto porušení stanovuje příloha k uvedenému zákonu. Nově se body za více přestupkl projednávaných ve společném řízení nebudou sčítat, ale zaznamenají se pouze body za jednání nejpřísněji postižitelné. O zmírnění bodového systému ovšem hovořit nelze, u většiny přestupků se bodové sankce zvyšují. Hlavní změny jsou především:

 

* Veškeré původně jednobodové tresty jsou úplně zrušeny, například také jeden bod za porušení zákazové značky B28 - zákaz zastavení a B29 - zákaz stání nebo jeden bod za porušení povinnosti svítit ve dne.

* Postih za držení telefonu nebo jiného záznamového zařízení při řízení v ruce se snižuje ze tří bodů na dva.

* Překročení rychlosti v obci do 5 km/h a mimo obec do 10 km/h je nově bez ztráty bodu, ale s pokutou. Vyšší překročení rychlosti je již bodováno.

* Způsobí-li řidič dopravní nehodu tím, že poruší své povinnosti, a způsobí-li tím usmrcení nebo těžkou újmu na zdraví jiné osoby, dostane nově sedm bodů. Výše škody, způsobená nehodou nerozhoduje. Tři body za nehodu se škodou do 100tis. Kč se ruší.

* Za neposkytnutí účinné první pomoci a nepřivolání záchranných složek účastníkem silničního provozu, které není účastníkem dopravní nehody se nově zavádí sedm bodů. Konkrétní stanovení toho, co se považuje za "účinnou" první pomoc vysvětleno není.

 

ALKOHOL ZA VOLANTEM

Diskutovaná tolerance 0,3 promile vůbec neznamená úplnou toleranci bez postihu. Za alkohol do 0,3 promile nedostanete bodový postih, pokuta až 20tis. Kč a zákaz řízení vozidla na dobu 6 až 12 měsíců ale zůstává. Za pozitivní test na alkohol nad 0,3 promile dostanete 7 bodů.

 

ZIMNÍ PNEUMATIKY

V období do 1. listopadu do 31. března platí pro vozidla kategorie M a N povinnost používat zimní pneumatiky, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

U vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3,5 t budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech a hloubka dezénu musí činit nejméně 4 mm.

U vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 t budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a hloubka dezénu musí činit nejméně 6 mm.

Povinnost se nevztahuje na případy nouzového dojetí s rezervní pneumatikou.

 

POUŽITÍ REFLEXNÍ VESTY

Přesně v zákoně uvedeno: Řidič musí mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

 

KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA PŘÍMO V PROVOZU

Podle nového paragrafu 6a zákona bude řidič povinnen na výzvu policisty zajet k zařízení pro provedení technického stavu, pokud zajížďka včetně cesty zpět není delší než 8 kilometrů. Zde bude kontrolován technický stav jeho vozidla a řidič je povinnen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu. Nebude-li zjištěná žádná nebo nebezpečná závada, náklady na technickou kontrolu platí policie.

 

MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Podle zákona mohou rychlost měřit jak Policie ČR, tak obecní policie. Podle nového zákona i nadále obecní policie provádí měření rychlosti ve vzájemné součinnosti a v místech určených Policií ČR, ovšem místa, ve kterých měření obecní policií probíhá, již nebudou muset být označena nápisem "měření rychlosti" a "konec měření rychlosti".

 

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A EEG

Velkou novinkou v paragrafu 87a zákona je zrušení povinného vyšetření neurologem včetně vyšetření EEG. Zůstává povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření, i nadále platí okruh osob, které tomuto vyšetření podléhají, stejně jako doba, kdy musí být provedeno. Nově se dopravně psychologickému vyšetření budou muset podrobit řidiči, kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyly z důvodu dosažení 12 bodů.

 

VÝMĚNA DOSAVADNÍCH ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Novelou zákona se mění doby platnosti řidičských průkazů. Řidičské průkazy jsou jejich držitelé povinni vyměnit v následujících termínech:

a) ŘP vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 do 31. prosince 2010,

b) ŘP vydané od 1.1.2001 do 31.12.2002 do 31. prosince 2012,

c) ŘP vydané od 1.1.2003 do 30.4.2004 do 31. prosince 2013.

 

POKUTY ZA PŘESTUPKY

Ruší se paragraf 125 - Pokuty a zároveň se zrušuje právní úprava přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích obsažená v paragrafu 22 zákona o přestupcích. Správní delikty budou nově upraveny v paragrafu 125c - 125e  zákona. Novinkou je, že pokuta určená policistou v blokovém řízení nemá dolní hranici, zákon stanovuje horní hranici pokut.